1-700-700-266
מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת 58 , ת"א

נכי צה"ל/משרד הבטחון

מיהו נכה צה"ל?

 מעמדו של נכה צה"ל נקבע בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט - 1959 (נוסח משולב), על פיו "נכות" פירושה איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, או פחיתת כושר זה כתוצאה מחבלה, מחלה או החמרת מחלה. יוכר כנכה מי שלקה בנכות בעת שירותו הצבאי ועקב שירות זה. אותם חיילים וחיילות שנפצעו או חלו תוך כדי ועקב שירותם הצבאי.

 

תביעות פיצויים

נגד משרד הבטחון הן בעיקר מכח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ומכוח חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד)

מי זכאי להכרה בנכות?

 הזכאות לנכות נקבעת על ידי וועדה רפואית של משרד הביטחון וקצין תגמולים ראשי. אחוזי הנכות נקבעים מ- 0 אחוז ועד 100, המחולקים לקבוצות שונות בהתאם לחומרת הפגיעה. על מנת להיות מוכר כנכה צה"ל על המבקש למלא טופס בגין פציעה או טופס תביעה בגין מחלה, את הטופס יש להעביר אגף השיקום קצין תגמולים אשר בסמכותו לאשר את התביעה או לדחות אותה באופן עצמאי או באמצעות עורך דין המתמחה בתחום זה. בפני המבקש שתביעתו נדחתה קיימת אפשרות לפנות לבית המשפט לוועדה שליד חוק הנכים תגמולים ושיקום.

נכות בראי החוק:

נכות המוכרת על פי החוק על פי סעיף 1 לחוק הנכים:

נכות היא ירידה ואיבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או הפחתה של כושר זה, כתוצאה ממחלה, החמרת מחלה או חבלה. שיעור הנכות נקבע על פי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), והיא נמדדת בעזרת סעיפי התוספת לתקנות האמורות המהווה רשימה של מערכות ואיברים בגוף האדם, ואחוזי הנכות המתאימים לפגימות אלו. עבור כל אחת מהפגיעות יקבע פריט נכות מתאים מרשימת פריטי הנכות שבתקנות.  על פי סעיף 32(א) לחוק הנכים ניתן להגיש בקשה להכרה בזכות, לא יאוחר משלוש שנים ממועד השחרור מהשירות בו נגרמה הנכות. בנכויות נפשיות מסוימות, שהתפתחותן איטית והופעתן מאוחרת לפגיעה, וכן גם במחלות שהופיעו בעקבות אירועים מתועדים, יכול קצין התגמולים לדון בבקשות שהוגשו באיחור, אם יקבע כי המבקש שייך לאוכלוסיית הזכאים על פי החוק, וגם הפגיעה בו שייכת לפגיעות המוכרות בחוק, יחליט קצין התגמולים בבקשה לאחר בבירור ענייני.