1-700-700-266
מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת 58 , ת"א

פנסיית נכות רפואית

פנסיית נכות
מהי פנסיית הנכות ועד מתי היא תשולם?

פנסיית הנכות הינה הסכום החודשי שישולם למבוטח פעיל במקרה שהוא יאבד את כושרו לעבוד, מחמת מצב בריאותו, בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת למשך של יותר מ- 90 יום. במקרה של אובדן כושר עבודה מלא (מעל 75%) תשולם פנסיית נכות מלאה ובמקרה של אובדן כשר עבודה חלקי (מעל 25%) תשולם פנסיה חלקית. פנסיית הנכות תשולם למבוטח בכל תקופת הנכות אך לא יותר מגיל הפרישה בתוכנית הפנסיה. פנסיית הנכות המזערית המוגדרת בתקנון הקרן הינה 5% מהשכר הממוצע במשק. כיצד נשמרת פנסיית הזקנה בתקופת תשלום פנסיית הנכות?

כיצד נשמרת פנסיית הזקנה בתקופת תשלום פנסיית הנכות?

תוכנית הפנסיה כוללת, בנוסף לתשלום פנסיית הנכות, גם המשך הפקדות לתוכנית הפנסיה וזאת בעיקר כדי להמשיך את הצבירה לפנסיית הזקנה כך שהנכה המגיע לגיל פרישה יוכל לקבל פנסיית זקנה כאילו המשיך להפקיד בתוכנית. במקרה של אובדן כשר עבודה מלא יופקדו על ידי הקרן בתוכנית מלוא התשלומים ובמקרה של אובדן חלקי יופקדו התשלומים החלקיים המתאימים.

מי קובע את נכותו של המבוטח?

את נכותו של המבוטח קובע רופא הקרן. במקרה שקביעתו אינה מקובלת על המבוטח הוא רשאי לבקש כי תתכנס וועדה רפואית המורכבת מרופא הקרן ומרופא שימונה מטעמו של המבוטח. במקרה של חילוקי דעות ביניהם הם ימנו רופא נוסף, מומחה בתחום, המוסכם על שניהם. קיימת אפשרות לערער על החלטת הוועדה.  

כיצד נקבע גובה פנסיית הנכות?

 גובה פנסיית הנכות של מבוטח פעיל נקבע עפ"י השכר הקובע שלו, גיל ההצטרפות לתוכנית ומסלול הפנסיה והביטוח בו בחר. הגבלות לכיסוי הביטוחי של מבוטח פעיל בפנסיית נכות 1. במקרה של נכות (אובדן כשר עבודה) כתוצאה מאירוע שחל לפני הצטרפות המבוטח לקרן תשולם פנסיית הנכות.

תנאים בפוליסה:

1. רק בתנאי ששולמו לקרן לפחות 60 תשלומים חודשיים רצופים מעת ההצטרפות או החידוש ועד לנכות (תקופת הכשרה) 
2. במקרה של נכות שנגרמה מפגיעה עצמית מכוונת תשולם פנסיית הנכות רק אם שולמו לקרן
לפחות 12 תשלומים חודשיים רצופים .

אופן הגשת התביעה:

תביעה לפנסיית נכות תוגש על טפסי הקרן ע"י אדם זכאי או אדם מטעמו וזאת בסמוך לאירוע.

לתביעה יצורפו המסמכים שלהלן וכן מסמכים נוספים כפי שיידרשו ע"י הקרן:

1. טופס /שאלון תביעה לתשלום פיצויים עקב אובדן כשר עבודה שמולא ע"י המבוטח.
2. טופס וויתור על סודיות רפואית עליו יחתום המבוטח.
3. שאלון למילוי הרופא המטפל.
4. סיכומי מחלה מבתי חולים, אישורים וחוות דעת מרופאים מטפלים כולל רופא תעסוקתי.
5. אישורים רפואיים על חופשת מחלה.
6. במקרה של תאונת עבודה- אישורים מהמוסד לביטוח לאומי: החלטות הוועדה והעתקי פרוטוקולים ודיונים
7. אישורים על שכר ותקופת עבודה
- מבוטח עצמאי: אישור רו"ח על הכנסה שנתית אחרונה.

- מבוטח שכיר: תלושי שכר אחרונים, אישור מעסיק על הפסקת/ חלקיות עבודה וגובה השכר המשולם
בתקופת הנכות.

תשלומי מס הכנסה:

1. מקבלי פנסיית נכות חייבים בדיווח למס הכנסה.
2. עפ"י החוק חלה על קרן הפנסיה חובת ניכוי מס במקור.
3. קרן הפנסיה תנהג בהתאם לאישור והנחיות פקיד השומה.